Vilkår og bruksvilkår

St1 Finance Oy vilkår og bruksvilkår for Betalingstjenester

I Generelle tjenestevilkår

1. Tjenesteleverandøra

St1 Finance Oy (AS) Purotie 1, 00380 Helsinki, Finland, telefonnummer +35810 557 11, nettside: www.st1finance.no

St1 Finance Oy / AS (heretter St1) er registrert i handelsregisteret, som er underlagt det finske patent- og registreringsverket. Selskapets organisasjonsnummer: 2789887-7. Helsinki er registrert som hjemsted. St1 Finance Oy / AS tilbyr Betalingstjenester etter fullmakt gitt av finske Kredittilsynet (FIN-FSA).

2. Å inngå en avtale, samt gjeldende vilkår

Kunden og St1 inngår avtale elektronisk via Fjernkommunikasjon, eller etter Kundens skriftlige søknad. I forbindelse med avtaleinngåelse undersøkes Kundens identitet ved hjelp av en sikker metode, og Kundens adresseinformasjon kontrolleres av norske myndigheter (folkeregisteret). Når Kunden registrer seg vil den folkeregistrerte adressen bli registrert som Kundens adresse, med mindre Kunden oppgir annen informasjon. Samtidig gir Kunden sitt samtykke til kommunikasjon via selvbetjeningskanalen.

Avtalen mellom St1 og Kunden trer i kraft når Kunden har registrert seg i tjenesten og mottatt en bekreftelse på at avtalen er godkjent, i tillegg til avtalevilkårene.

St1 er berettiget til å nekte å inngå avtale, uten å oppgi en årsak, fullstendig eller for hvilken som helst tjeneste, med mindre det spesielt fastsettes i spesiallov eller forskrift.

Kunden samtykker i å bruke tjenestene i henhold til avtalen og i samsvar med de vilkårene som gjelder fra det aktuelle tidspunktet samt St1 sine instruksjoner.

Kunden skal også følge vilkårene som fastsettes av teleoperatører, utstyrsleverandører og andre tredjeparter, da disse kan være en forutsetning for bruk av tjenestene.

3. Definisjoner

I disse vilkårene betyr:

Adgangskode En hemmelige personlig kode som velges av Kunden eller et fingeravtrykk som Kunden kan bruke for å logge på tjenesten og godkjenne betalinger i selvbetjeningskanalene eller som brukes i Fjernkommunikasjon med St1 kundeservice. Også kalt St1-ID.

Betalingskort som er tilkoblet tjenesten Et betalingskort utstedt av en kredittinstitusjon eller en annen aktør, og som er knyttet til tjenesten på en måte som er anbefalt av St1 på det aktuelle tidspunktet.

Betalingsmiddel Et kort, et virtuelt betalingskort, en chip, en app eller en annen betalingsform som kan brukes for å gi et betalingsoppdrag, som kobles til Kundens konto i henhold til avtale mellom Kunden og St1.

Betaling Et tiltak for å overføre, ta ut eller gjøre midler tilgjengelig for betalingsmottakeren.

Betalingsmottaker En kjøpmann eller annen part som mottar betalingen og som får tilgang til midler via et betalingsoppdrag.

Betalingsoppdrag Kunden gir St1 i oppdrag å utføre en betaling.

Betalingsterminal Et apparat eller en app som leser informasjon fra betalingsmidlet, lagrer betalingen og videreformidler informasjon om betalingen til St1.

Betalingstjeneste Tjenester knyttet til betalingsformidling, betalingsmidler samt tjenester for konto- og kredittavtaler.

Effektiv årsrente Renteprosent som fås ved å beregne kredittkostnadene som en årsrente på kreditten, tatt hensyn til nedbetalingene.

Fjernbetaling Refererer til en salgsmåte der betalingsmottakeren tar imot kortinformasjon via en elektronisk oppkobling i en situasjon hvor kortinnehaveren og kortet ikke er tilstede fysisk, slik som ved netthandel og telefonsalg.

Former for Fjernkommunikasjon Telefon, datamaskin, tv, epost, telenett eller annet medium som kan brukes for å inngå en avtale uten at partene er tilstede på samme tid.

Funksjonen kontaktløs betaling Er en funksjon som kan kobles til kortet, som kan brukes for å godkjenne en betaling ved å holde kortet nær betalingsterminalen. PIN-kode trengs ikke å angis, da betalingen godkjennes ved kontaktløs betaling. Funksjonen kontaktløs betaling er merket på kortet med et eget tegn for kontaktløs betaling. Kontaktløs betaling kalles også nærbetaling.

Hovedkort eller annen form for primærbetaling Betalingskort eller annen form for betaling som gis til innehaveren av en St1-konto.

Konto Se St1 Betalingskonto.

Kort eller betalingskort Se St1 betalingskort.

Kortutsteder MasterCard eller en annen kortutsteder

.

Kortinnehaver Refererer til en person som St1 har gitt enten hovedkortet eller et parallellkort.

Kredittavtale St1 kan gi Kunden en kreditt som er knyttet til kontoen eller som en del av Betalingstjenesten. Kreditten kan vare for en periode som angitt på faktura, en kontokreditt eller en engangskreditt. Kunden velger en kredittgrense eller kredittbeløp i en søknad via Fjernkommunikasjon eller på annen måte. En søknad om kreditt som godkjennes av St1 utgjør en kredittavtale mellom Kunden og St1.

Kontokreditt Bevilget kreditt fra St1 til Kundens konto.

Kredittkostnader Totalbeløpet av renter, kostnader og andre avgifter som St1 er klar over og som kontoinnehaveren skal betale som følge av kredittforholdet.

Kunden En fysisk person som er minst 18 år gammel og som har inngått denne avtalen med St1.

Mastercard Selskapet Mastercard, et selskap som hører til samme selskapsgruppe eller en sammenslutning som på det aktuelle tidspunktet driver kortsystemet Mastercard. St1 sitt betalingskort er tilknyttet Mastercard.

Parallellkort eller et parallelt betalingsmiddel Betalingskort eller annet betalingsmiddel som Kunden har tilknyttet en annen innehaver.

PIN-kode En personlig tallkombinasjon som St1 har sendt til Kunden, slik at vedkommende kan godkjenne betalinger med betalingskortet.

Selskap Et selskap som handler på vegne av St1, eller et selskap som aksepterer kortet som betalingsmiddel.

Selvbetjeningskanal Nettside, app på smarttelefon eller et tilsvarende brukergrensesnitt der tjenesten kan benyttes elektronisk. For å bruke en selvbetjeningskanal kreves en fungerende Internettilkobling.

Sikkerhetsinstruksjoner Instruksjoner som St1 gir til Kunden for sikker bruk av Betalingstjenester.

Sikkerhetsgrense For eksempel en grense for kontantuttak, en innkjøpsgrense, en nettbetalingsgrense eller et geografisk bruksområde, som kan settes på kortet.

St1 Betalingsknapp En måte å betale på nettet, som man kan bruke til å betale for kjøp og tjenester hos St1 og i samarbeidspartneres nettbutikker, som en kontotransaksjon eller som en betaling med kort.

St1 Betalingskonto Kundens St1-konto. Kontoen er en betalingskonto, og Kunden kan bruke den til å utføre betalinger. Det kan knyttes et betalingskort eller et annet betalingsmiddel til kontoen, og det kan søkes om en kredittgrense på kontoen. Kontoen er ikke en depositumkonto i en finansinstitusjon, og kontoen dekkes ikke av innskuddsgarantien.

St1 Betalingskort Knyttet til St1 betalingskonto og gitt av St1. Også kalt St1 MasterCard.

St1 Kundeprogram Gjennom denne tjenesten kan Kunden

få fordeler og rabatter samt løsninger og tjenester for å lettere kunne gjøre innkjøp. Innholdet i tjenesten angis i bruksvilkårene for St1 sitt kundeprogram. St1s betalingskort knyttes automatisk til kundeprogrammet. Betalingskortet er merket med Kundenummeret til kundeprogrammet.

4. Kontaktinformasjon som gis til St1 og plikt til å informere.

Kunden er forpliktet til å gi riktige, tilstrekkelige og nødvendige opplysninger som St1 etterspør, på det aktuelle tidspunktet, for å inngå avtale og utføre tjenesten før avtalen trer i kraft, samt i det tidsrommet avtalen gjelder. St1 har rett til å innhente opplysninger om Kunden hos skattemyndighetene eller annet offentlig register, et selskap som formidler kredittopplysninger eller annen pålitelig kilde som Kunden ga tillatelse til å bruke da avtalen ble inngått. Opplysningene brukes for å evaluere Kundens kredittverdighet og for å produsere tjenestene i samsvar med disse vilkårene.

Kunden er ansvarlig for at opplysningene som gis er korrekte og oppdaterte. Kunden skal umiddelbart informere St1 om endringer i identifikasjons- og kontaktopplysningene. St1 er ikke ansvarlig for skader forårsaket av at Kunden ikke har informert om endringer i nevnte opplysninger. St1 har rett til å kreve Kunden for kostnadene som har oppstått som følge av at det ikke har blitt informert om endringer.

5. Kundens aktsomhet og sikkerhetsinstruksjoner

Kunden forplikter seg til å være aktsom i all sin virksomhet når det gjelder forholdet mellom St1 og Kunden. Spesielt forplikter Kunden seg til å lagre og bruke tildelte betalingsmidler og tilhørende passord, adgangsskoder og andre koder knyttet til identifikasjon på en aktsom måte. Kunden forplikter seg til ikke å overgi passord, adgangsskoder eller andre koder til en tredjepart og heller ikke la en tredjepart bruke tjenesten. Kunden er pålagt å gjøre alt det som kan anses rimelig for å oppfylle sin aktsomhetsplikt og er jevnlig forpliktet til å sikre, i henhold til omstendighetene på det aktuelle tidspunktet, at aktsomhetsplikten er oppfylt. Kunden må følge sikkerhetinstruksjonene på www.st1finance.no.

Kunden skal umiddelbart informere sperretjenesten dersom betalingsmiddelet, passordet eller adgangskoden går tapt, dersom en tredjepart får tilgang til disse, hvis de brukes uten tillatelse eller hvis Kunden får mistanke om dette. Sperretjeneste for betalingskort: Tlf. + 47 2266 5320. Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet. Nummerne til sperretjenesten som nevnt her kan endres. Ansvar for uautorisert bruk er fastsatt i samsvar med punktene III 4 i vilkårene for betalingsmiddel.

6. Avtalens gyldighet og oppsigelse

Avtalen er gyldig inntil videre, med mindre annet er avtalt.

6.1.Kundens rett til å si opp avtalen

Kunden har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Oppsigelse skal gjøres via en selvbetjeningskanal eller på annen måte dersom det er inngått en separat avtale om dette.

6.2.Kundens rett til å angre på avtalen

Kunden har rett til å angre på en avtale inngått via Fjernkommunikasjon innen 14 dager etter at avtalen ble inngått. Angreretten gjelder ikke ved avtaleendringer. I tillegg har Kunden alltid rett til å angre på en kredittavtale innen 14 dager etter avtaleinngåelse, uansett om avtalen er inngått via Fjernkommunikasjon. Midler mottatt under kredittavtalen og renter skal returneres umiddelbart etter varsel om at angreretten utløper.

6.3.St1s rett til å avslutte avtalen eller begrense bruken av tjenesten

St1 har rett til å si opp avtalen, med opphør to (2) måneder etter oppsigelsen. ST1 har rett til å avbryte og sperre Kundens bruk av tjenesten (inkludert betalingsmiddel) og/eller heve avtalen med umiddelbar virkning, i tillegg til å kunne stanse utføringen av betalinger samt sperre Kundens konto og betalingsmetode, dersom Kunden vesentlig har brutt sine forpliktelser etter avtalen eller bruker tjenestene nevnt i disse vilkårene mot sin hensikt, mot loven eller sedvane, eller dersom St1 mistenker at Kundens mobilenhet eller Kunden på noen annen måte ellers setter tjenestens personvern på spill. ST1 sender varsel om oppsigelse eller heving via en selvbetjeningskanal eller på annen permanent måte til Kunden.

St1 kan innenfor rammene av en gjeldende lov, f.eks. lov om Betalingstjenester, dersom St1 anser det legitimt, med umiddelbar virkning sperre bruken av tjenesten eller begrense Kundens muligheten til å bruke visse funksjoner i tjenesten.

6.4.Konsekvenser av avtaleopphør

Dersom St1 eller Kunden sier opp kredittavtalen, eller hvis Kunden ønsker å angre på kredittavtalen, er Kunden pålagt å betale avtalt rente for brukt kreditt, til kreditten er betalt.

St1s forpliktelse til å formidle betalinger opphører når konto- eller annen tjenesteavtale opphører. Når kontrakten sies opp eller heves er brukeren av Betalingstjenesten pliktig til å avbryte et betalingsoppdrag før avtaleopphør, selv der angitt forfallsdato faller etter at avtalen har opphørt.

7. Endringer i avtalen, vilkårene og tjenestene

St1 har rett til å endre avtalen, vilkår eller del av disse for Betalingstjenestene, avgiftene og gebyrene i prislisten, samt informasjonen i henhold til kapittel 2 og 3 i finansavtaleloven. St1 sender Kunden varsel om endringen via en selvbetjeningskanal eller på annen permanent måte. Endringen vil tre i kraft fra det tidspunktet som St1 oppgir, men tidligst to (2) måneder etter at Kunden har mottatt varselet.

Avtalen fortsetter å gjelde med det endrede innholdet, med mindre Kunden varsler St1 om at vedkommende ikke godkjenner endringen. Som en forutsetning for å fortsette å bruke tjenesten kan St1 kreve at Kunden godkjenner de endrede vilkårene ved å oppgi adgangskoden til tjenesten, eller annet tilsvarende. Dersom Kunden ikke godtar endringen, har Kunden rett til å si opp avtalen umiddelbart ved å varsle om oppsigelsen senest den dagen endringen trer i kraft.

St1 utvikler stadig tjenesten og dens egenskaper og kan gjøre endringer i tjenesten eller i de tekniske egenskapene i selvbetjeningskanalen også uten separat varsel så langt loven tillater. St1 kunngjør slike endringer i selvbetjeningskanalen. Endringene trer i kraft ved det tidspunktet når de utføres. St1 har også rett til, når som helst, å endre kravene for utstyret som brukes i tjenesten.

8. Kommunikasjon og kundeservice

I kommunikasjonen brukes norsk. St1 kan også tilby kundeservice på andre språk. St1 har rett til å lagre informasjon om kundes saksbehandling, ta opp telefonsamtaler med Kunden og lagre elektroniske beskjeder mellom Kunden og St1 i samsvar med til enhver tid gjeldende lov.

Selvbetjeningskanalen brukes for kommunikasjon mellom St1 og Kunden samt for kundeservice. St1 leverer den informasjonen som formidles til Kunden, avtalevilkårene samt øvrige meldinger, slik som informasjon om endringer i denne avtalen, avtalevilkårene og St1s serviceprisliste til Kunden, via selvbetjeningskanalen, per e-post eller på annen permanent måte. Opplysningene kan også leveres via tekstmelding eller på en tilsvarende måte avhengig av kontaktinformasjonen som Kunden har oppgitt. Kunden anses å ha mottatt informasjonen eller beskjeden senest syv dager etter sending. Dersom Kunden ikke har tilgang til selvbetjeningskanalen, leveres opplysningene til den adressen som Kunden har gitt St1 eller norske myndighetene som folkeregisteret.

Kunden har rett til å be om å få skriftlig gjeldende vilkår og betingelser, prisliste, informasjon om avtalen og beskjeder fra St1. St1 har rett til å belaste et gebyr i henhold til prisliste, i tillegg til post- og håndteringskostnader for å skriftlig levere vilkår, prisliste, informasjon om avtalen samt beskjeder.

Hovedkortinnehaveren er forpliktet til, uten ugrunnet opphold, å levere informasjon om kortet og dets bruk til innehaveren av et parallellkort.

9. Markedsføring

Tjenesten, innholdet i tjenesten og kommunikasjon som er basert på tjenesten kan inneholde markedsføring. Når Kunden bruker tjenesten, godtar vedkommende at tjenesten inneholder reklame. Beskjeder som inneholder reklame kan sendes for eksempel i forbindelse med en betalingsbekreftelse eller via selvbetjeningskanalen. Reklame kan gjøres for St1 eller en tredjepart, og den kan være målrettet. Målrettet reklame er basert på brukeropplysningene i tjenesten og på de opplysningene som Kunden har oppgitt. Ut ifra dette kan det opprettes modeller for målrettet reklame basert på Kundens interesseområder, estimert demografisk informasjon eller geografisk område. St1 gir ikke personopplysninger om brukeren til den parten som reklamen utføres for. Dersom Kunden ønsker å begrense den målrettede reklamen, kan innstillingene på mobilenheten endres, for eksempel kan funksjonen for videresending av stedsinformasjon fjernes.

I markedsføring følges gjeldende lovgivning om håndtering av personopplysninger og personvern i elektronisk kommunikasjon.

10. Bruk av personopplysninger

St1 behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivningen på det aktuelle tidspunktet.

Personvernerklæringen er tilgjengelig på www.st1finance.no.

St1 har rett til å lagre og overføre opplysninger om Kunden i henhold til gjeldende lovgivning og statlige bestemmelser.

11. Gebyrer og avgifter

St1 har rett til, i henhold til gjeldende prisliste, å belaste Kunden gebyr og avgifter, inkludert månedlige serviceavgifter for formidling av betalinger, samt bruk av betalingsmidler og konto, i tillegg til bruk av andre tjenester som St1 tilbyr. Serviceprislisten publiseres på St1s hjemmeside og leveres elektronisk til Kunden på forespørsel.

St1 er berettiget til å belaste Kundens konto for kostnader og avgifter. En månedlig avgift vil bli fakturert fra det tidspunktet der Kunden starter å bruke de aktuelle tjenestene. Nøyaktig og oppdatert informasjon finnes i prislisten. Prislisten kan endres i henhold til punkt 7.

Dersom gjeldende lov tillater det, har betalingsmottakeren rett til å kreve en avgift eller tilby en rabatt for kortbetaling.

Parten som administrerer en minibank eller et utenlandsk vekslingssted der det gjøres kontantuttak, har rett til å kreve en egen serviceavgift i forbindelse med uttaket.

St1 er ikke ansvarlig for serviceavgifter eller avgifter som betalingsmottakeren eller en annen tredjepart eventuelt krever inn.

12. Erstatningsansvar for skader og ansvarsbegrensninger Tjenesten tilbys som den er på det aktuelle tidspunktet. St1 garanterer ikke at tjenesten kan brukes uten avbrudd eller at den er feilfri. St1 garanterer ikke at betalingsterminaler, selvbetjeningskanaler eller annet utstyr og/eller systemer som brukes for å utføre en betaling eller identifikasjonstjenestene som brukes i forbindelse med betalinger fungerer uten avbrudd.

St1 er ansvarlig for å erstatte til Kunden, utover belastede kostnader og rentetap, kun direkte skade forårsaket av St1 som følge av handlinger i strid med finansavtaleloven, eller annen gjeldende lov eller avtale. Slike direkte skader kan for eksempel være direkte kostnader forårsaket ved utredning av feil eller forsømmelser. Kunden er ikke berettiget til å motta erstatning fra St1 med mindre Kunden varsler St1 om feilen innen rimelig tid etter at feilen oppdages eller burde ha blitt oppdaget.

St1 er ikke ansvarlig for direkte skader påført Kunden grunnet funksjonsfeil eller feil i minibank, dersom funksjonsfeilen har blitt observert. St1 er heller ikke ansvarlig for skade som følge av bruk i strid med instruksjoner eller feil bruk av minibank, for bruk av betalingsmidler på internett i strid med instruksene eller for at betaling ikke har blitt utført grunnet manglende dekning på konto.

St1 er ikke ansvarlig for indirekte tap eller skader forårsaket av Kunden, med mindre skaden oppstod som følge av forsett eller grov uaktsomhet. St1 er dog ansvarlig for indirekte skader forårsaket av St1 i uaktsomhet, dersom det er snakk om en handling i strid med bestemmelsene i finansavtaleloven eller de forpliktelsene i avtalen som er basert på finansavtaleloven.

St1 er ikke ansvarlig for indirekte skader forårsakes av en feil eller forsømmelse på tidspunktet da en betaling ble utført, eller dersom tjenesten ble benyttet for næringsvirksomhet. St1 er ansvarlig bare for slik indirekte skade som har årsakssammenheng med St1s fremgangsmåte, som strider mot loven eller avtalen og som St1 kunne ha forutsett.

St1 er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå dersom oppfyllelse av forpliktelsene etter St1s avtale eller loven vil bryte andre lover eller forpliktelser fastsatt andre steder i lovverket.

St1 er ikke ansvarlig for eventuelle mangler eller feil ved produkter eller tjenester som betales med et betalingsmiddel. Selgeren eller tjenesteleverandøren er ansvarlig for disse.

En kunde som har lidd skade skal ta rimelige tiltak for å begrense skaden. Dersom Kunden unnlater å gjøre dette, er vedkommende selv ansvarlig for disse skadene. En erstatning som utbetales som følge av en handling som strider mot loven og/eller avtalen, kan justeres dersom erstatningen er urimelig med tanke på årsaken til krenkelsen, Kundens eventuelle medvirkning til skaden, den betalte kompensasjonen, St1s muligheter til å forutse og hindre at skaden oppstod samt andre omstendigheter.

Kunden er ansvarlig for alle skader som forårsakes av at St1 ikke kan gjennomføre en betaling grunnet manglende midler eller overtrekk på kontoen. Kunden er også ansvarlig for alle skader forårsaket av egne handlinger som er i strid med loven eller avtalen.

Kunden har ikke rett på erstatning som følge av opphør av denne avtalen eller fordi tjenesten avsluttes.

13. Uoverkommelig hindring

En part er ikke ansvarlig for skade dersom vedkommende kan vise at oppfyllelse av partens forpliktelse var forhindret av et uvanlig og uforutsett forhold som ikke kunne påvirkes, og der konsekvensene ikke kunne unngås, til tross for partens aktsomme handlingsmåte.

En uoverkommelig hindring eller en annen lignende omstendighet gir St1 rett til å avbryte tjenesten inntil videre.

Parten er forpliktet til å informere den andre parten om en uoverkommelig hindring så snart som mulig. ST1 kan gi varsel om en uoverkommelig hindring via selvbetjeningskanalen, på nettsiden, i et landsdekkende massemedium eller på annen hensiktsmessig måte.

14. Overføring av avtalen

St1 har rett til å overføre avtalen og tilhørende fordringer samt øvrige rettigheter og forpliktelser, helt eller delvis innenfor selskapsgruppen eller til en tredjepart.

Kunden kan ikke overføre sine rettigheter og forpliktelser etter avtalen.

15. Ikke-rettslige virkemidler

Dersom Kunden mener at St1 har handlet i strid med disse vilkårene, må Kunden først kontakte vedkommende part i St1, som Kunden mener at har brutt vilkårene. Klager bør gjøres skriftlig.

Dersom en uenighet om avtalen ikke kan avgjøres ved forhandlinger mellom partene, kan forbrukeren ta saken videre til Finansklagenemda, Drammensveien 135, 0277 Oslo, Norge (www.finkn.no).

16. Myndigheter som fører tilsyn med virksomheten Det finsk Kredittilsynet overvåker Betalingstjenestene som tilbys av St1 Finance Oy / AS (Pb. 103, 00101 Helsinki, Finland, www.finanssivalvonta.fi/se), i tillegg til det norske Finanstilsynet (Revierstredet 3, Pb. 1187 Sentrum, 0107 Oslo, www.finanstilsynet.no ), ettersom tjenestene tilbys i Norge.

Forbrukerombudet har ansvar når det gjelder prosedyrer for forbrukerbeskyttelse (Sandakerveien 138, 0484 Oslo, www.forbrukerombudet.no).

17. Gjeldende lov og instans ved tvistemål Norsk lov får anvendelse på disse vilkårene. Dersom en uenighet ikke kan avgjøres gjennom forhandlinger, skal tvisten i første omgang avgjøres i Oslo tingrett.

II Vilkår for formidling av betalinger

1. Starte og utføre et betalingsoppdrag Kunden starter et betalingsoppdrag ved å benytte et betalingsmiddel i betalingsterminalen eller ved bruk av Fjernkommunikasjon. Et betalingsoppdrag anses mottatt og utførelsen påbegynnes når Kunden har oppgitt tilstrekkelige opplysninger for å utføre oppdraget samt gitt sin tillatelse til gjennomføring av betalingsoppdraget. Som identifikasjon for betalingsmottakeren benyttes betalingsmottakerens kontonummer.

Midlene skal belastes Kundens konto umiddelbart når betalingsoppdraget påbegynnes og formidles til betalingsmottakeren innen tidsfristene satt i kortselskapets og betalingsmottakerens system, med mindre et teknisk problem, eller annet tilsvarende, hindrer slik utførelse.

Kunden har ikke rett til å angre eller endre et betalingsoppdrag etter at St1 har mottatt og påbegynt gjennomføringen av betalingsoppdraget.

Kunden er ansvarlig for at opplysningene i betalingsoppdraget er riktige og for at de midlene som er nødvendig for gjennomføring av betalingsoppdraget samt serviceavgiftene er tilgjengelige på Kundens konto.

St1 har rett til å belaste Kunden avgifter for formidling av betalinger i henhold til prislisten samt formidle informasjon om Kundens betalingsoppdrag til betalingsmottakeren.

2. Betalingsoppdrag som ikke utføres

St1 er ikke forpliktet til å utføre betalingsoppdrag, for å formidle en betaling eller en del av en betaling, dersom betalingsoppdraget ikke inneholder den nødvendige informasjonen, hvis det ikke er tilstrekkelig med midler på kontoen til å formidle betalingen, hvis kontoen av en eller annen grunn er blokkert eller dersom det finnes en annen god grunn til å ikke utføre et betalingsoppdrag.

Dersom det ikke er åpenbar sammenheng i at betalingen for betalingsoppdraget ikke er utført (for eksempel hvis betalingsterminalen ikke godtar Kundens betalingsmiddel på grunn av tekniske problemer), gir St1 beskjed via selvbetjeningskanalen om at oppdraget ikke ble utført.

Dersom betalingen ikke utføres eller hvis den utføres feilaktig, vil St1 på Kunden anmodning spore betalingen og deretter informere Kunden om resultatet.

Dersom betalingen utføres feilaktig eller hvis den ikke utføres i det hele tatt, av en årsak som skyldes Kunden, har St1 rett til å belaste et gebyr i henhold til prislisten for å erstatte midlene.

3. Retting som følge av feil hos St1

St1 har rett til å korrigere feil i en skriftlig, faktura- eller annen tekniske registrering som oppstår ved St1s feil ved formidling av en betaling, selv om betalingen allerede skulle vært formidlet til betalingsmottakeren innen rimelig tid etter at feilen skjedde. St1 varsler Kunden via selvbetjeningskanalen, uten forsinkelse, om feil og om retting av feilen.

4. Tilbakebetaling

St1 formidler de betalingene som Kunden har gitt i oppdrag (en betaling som er satt i gang av Kunden). Derfor er kunden generelt ikke berettiget til refusjon, med mindre annet er fastsatt i gjeldende lovverk.

Kunden har derimot rett til å kreve refusjon fra St1 for en betaling som ble startet på oppdrag fra eller via betalingsmottakeren, dersom summen ikke er fremgår nøyaktig i Kundens godkjennelse og hvis den er større enn hva Kunden med rimelighet kunne forvente seg med hensyn til Kundens tidligere forbruksvaner og andre faktorer.

En tilbakebetaling skal kreves skriftlig innen åtte (8) uker fra når betalingen belastes. St1 tilbakebetaler den belastede summen i sin helhet eller gir beskjed om avslag til Kunden innen ti (10) virkedager fra Kunden fremsatte et krav om tilbakebetaling til St1.

St1 har rett til å undersøke de årsakene som Kunden oppgir for tilbakebetaling. St1 har rett til å varsle betalingsmottakeren om tilbakebetaling.

5. Oppdrag som forutsetter endring av valuta Gebyrer og avgifter belastes kontoen i samsvar med kontoens valuta (NOK). Avgifter og kontouttak i andre valutaer enn NOK endres til NOK etter den valutakursen som kortselskapet følger. Valutakursene er tilgjengelige på kortselskapets nettside. Ved bytte av valuta belastes en avgift i henhold til prislisten.

6. Ansvaret for at et betalingsoppdraget utføres St1s ansvar for gjennomføringen av et betalingsoppdrag opphører når informasjonen og betalingsmidler leveres til betalingsmottakeren. St1 er ansvarlig for et uautorisert, ikke utført eller feilaktig utført betalingsoppdrag i samsvar med finansavtaleloven og de her angitte vilkårene. Kunden skal varsle St1 om et betalingsoppdrag som er uautorisert, ikke utført eller feilaktig utført, uten forsinkelse fra tidspunktet da dette ble oppdaget, men ikke senere enn 13 måneder etter at betalingsoppdraget er utført. Kunden har ikke rett på erstatning eller annen godtgjørelse dersom varsling ikke gis innen tidsfristen, eller dersom betalingen ikke utføres, utføres feilaktig eller uautorisert av en grunn som beror på Kunden.

III Vilkår for betalingsmidler

1. Tildeling og bruk av betalingsmidler

St1 kan, på grunnlag av en søknad levert av Kunden via Fjernkommunikasjon eller på annen avtalt måte, gi Kunden et betalingskort eller annet betalingsmiddel som knyttes til kontoen.

Kunden kan bruke et betalingsmiddel for å utføre betalinger og kontantuttak innlands og utenlands i betalingsterminaler og minibanker der dette godtas, innenfor kredittgrensen gitt av St1, saldoen på kontoen eller overførte kontomidler, og i samsvar med bestemmelsene for betalingsmidler.

For bruk av betalingsmidler belastes avgifter i henhold til prislisten.

2. Bruks- og sikkerhetsgrenser

Bruks- og sikkerhetsgrenser kan avtales med Kunden. Kunden kan selv bestemme en daglig bruksgrense for betalingsmiddelet. St1 fastsetter overordnede grenser for bruks- og sikkerhetsgrensene, og innenfor disse rammene kan Kunden selv fastsette egne bruks- og sikkerhetsgrenser.

St1 fastsetter en grense for kontoens maksimale saldo. St1 kan endre de fastsatte grensene av årsaker knyttet til risikohåndtering samt andre tungtveiende grunner.

3. Å gi tillatelse til og informasjon ved betalinger Kunden gir sitt samtykke til å utføre en betalingen og til å belaste denne fra kontoen ved å signere en kvittering for betaling, godkjenne betalingen med et personlig passord eller ved avstandskjøp (for eksempel internett) å gi informasjon om betalingsmiddelet eller ved å bruke betalingsmiddelet i en kontaktløs betalingsterminal, som ikke krever signatur eller et eget passord (en egenskap ved kontaktløs betaling), på en annen måte som fremgår av situasjonen eller på annen måte i henhold til avtalen med St1.

Informasjon om betalinger gis via selvbetjeningskanalen.

4. Ansvar for uautorisert bruk av betalingsmidler Betalingsmiddel, passord og adgangskode er personlig. Kunden forplikter seg til å oppbevare betalingsmidler, tilhørende passord og adgangskode adskilt og med aktsomhet, slik at utenforstående ikke under noen omstendigheter får tilgang til dette. Mer om St1s sikkerhetsinstruksjoner finnes på www.st1finance.no.

Kunden skal umiddelbart informere St1s sperretjeneste dersom betalingsmiddelet og adgangskoden går tapt, hvis en utenforstående har fått tilgang til disse, hvis de brukes feil eller hvis Kunden får mistanke om dette. Tlf. +47 22 66 53 20. Sperretjenesten er åpen 24 timer i døgnet. Ved varsel om at betalingsmiddelet er gått tapt, eller ved varsel om at utenforstående har fått tilgang til dette, kan ikke betalingsmiddelet brukes.

Kunden er ansvarlig for uautorisert bruk av betalingsmiddel, passord og adgangskode, hvis Kunden eller en annen innehaver av betalingsmiddelet overlot dette til bruk av en uautorisert, hvis betalingsmiddelet har gått tapt, hvis en annen uautorisert har fått tilgang til det, dersom den uautoriserte bruken skyldes at Kunden eller en annen innehaver av betalingsmiddelet i uaktsomhet har forsømt sikkerhetsanvisningen eller ellers sin avtalerettslige forpliktelse til å være aktsom, dersom Kunden eller eieren av et parallellkort har unnlatt å omgående melde fra til St1 om at betalingsmiddelet er gått tapt, at en annen uautorisert har fått tilgang til det eller ved uautorisert bruk i henhold til avtalen.

Kundens ansvar for uautorisert bruk av betalingsmiddelet opphører når St1 har mottatt Kundens varsel om at betalingsmiddelet eller passordet er gått tapt, om at en uautorisert har fått tilgang til dette eller om uautorisert bruk. Før varsling gis er Kunden ansvarlig for uautorisert bruk av betalingsmiddelet, begrenset oppad til gjeldende lovverk (1200 NOK når disse vilkårene ble utarbeidet). Denne begrensningen gjelder ikke dersom betalingsmiddelet overgis til en uautorisert person, hvis Kunden ellers har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, hvis Kunden forsettlig har gitt et uberettiget varsel eller på annen måte handlet bedragersk.

Dersom den mobile enheten der tjenesten brukes går tapt, er det ikke tilstrekkelig å stenge abonnementet som operatøren tilbyr for å beskytte informasjonen på telefonen eller hindre at den misbrukes.

5. Gyldighet, sperring og et nytt betalingsmiddel Betalingsmiddelet er gyldig i den perioden som er angitt på kortet. St1 har rett til å sperre et betalingsmiddel umiddelbart ved Kundens forespørsel, der gyldighetsperioden eller avtalen har opphørt, dersom betalingsmiddelets sikre bruk er kompromittert eller hvis det er mistanke om at betalingsmiddelet brukes uautorisert eller bedragersk. St1 gir beskjed til Kunden via selvbetjeningskanalen om at betalingsmiddelet har blitt sperret.

En nytt betalingsmiddel kan leveres per post til den adressen som Kunden oppgir. Betalingsmidlene er St1 sin eiendom og skal umiddelbart returneres til St1 ved forespørsel.

6. Bruksvilkår for betalingskort knyttet til tjenesten

For de betalingene som Kunden har gjort med et betalingskort knyttet til tjenesten får kredittinstitusjonens eller annen kortutsteders avtalevilkår anvendelse.

IV Konto- og kredittvilkår

A) Vilkår for kontoen

1. Å bruke kontoen

Kontoen er personlig, og bare Kunden har rett til å bruke kontoen. Kontoen kan imidlertid kobles til et parallelt betalingsmiddel, der Kunden angir innehaveren.

Kunden oppretter en egen adgangskode for selvbetjeningskanalen. Via denne kan Kunden bruke kontoen sin og få informasjon om kontotransaksjonene sine.

Kunden kan bruke kontoen for å utføre betalinger, motta betalinger, gjøre kontooverføringer og kontantuttak i henhold til tjenestene som St1 tilbyr på det aktuelle tidspunktet. Kontoen kan også brukes via et betalingsmiddel som er koblet til kontoen og i nettbutikken via betalingsknappen.

Kunden kan overføre midler til kontoen fra en annen bank eller en betalingsinstitusjon, med de betalingsmidlene som St1 godtar for tjenesten på det aktuelle tidspunktet. Pengetransaksjoner og betalinger kan overføres til kontoen innenfor tjenestens grenser på det aktuelle tidspunktet. Det er ikke mulig å overføre kontanter til kontoen. Kontoen er hovedsakelig ment for betalinger og overføring av midler.

Kunden kan kun bruke kontoen på en slik måte at kontoens midler eller kredittgrense ikke overskrides. Dersom Kunden bryter nevnte plikt, gir kontooverskridelsen umiddelbart St1 et krav. Kunden forpliktes til å betale for kontooverskridelsen, i tillegg til en avgift for kravene i henhold til prislisten samt påløpte forsinkelsesrenter.

St1 har rett til å belaste Kundens konto for de ovennevnte avgiftene. Dersom krenkelsen eller kontooverskridelsen er betydelig, har St1 rett til å sperre kontoen eller heve kundeavtalen med umiddelbar effekt, eller begrense bruken av tjenestene som inngår i avtalen.

Kunden har ikke rett til å pantsette midlene på kontoen.

2. Kontoutdrag

St1 gir Kunden informasjon om betalinger og kontotransaksjoner på en elektronisk kontoutskrift i selvbetjeningskanalen eller per post. Kunden kan se og skrive ut kontoutskriften i selvbetjeningskanalen i minst 13 måneder. For en kontoutskrift sendt på annen måte (per post) belastes en avgift i henhold til prislisten.

3. Å sperre og avslutte en konto

Når kunderelasjonen er avsluttet kan Kunden få tilgang til de midlene som står på kontoen, ved at midlene overføres til en bankkonto som Kunden oppgir. For overføringen belastes et gebyr i henhold til prislisten. Dersom kontoen sperres eller avsluttes har St1 samtidig rett til å sperre de betalingsmidlene som er knyttet til kontoen eller hindre bruken av disse.

B) Vilkår for kreditt

1. Å gi kreditt

St1 kan gi Kunden kreditt i størrelsesordenen som er fastsatt i en separat kredittavtale, og den kan knyttes til kontoen eller Betalingstjenesten. Kunden velger en kredittgrense eller størrelsen på kredittbeløpet via en søknad som sendes til St1 via Fjernkommunikasjon eller på annen måte. En søknad om kreditt som godkjennes av St1 utgjør en kredittavtale mellom Kunden og St1.

Den gitte kredittgrensen er spesifikk for kontokreditten. Det kan knyttes én eller flere typer betalingsmidler til kontokreditten.

Kreditten kan bevilges til en myndig person som er permanent bosatt i Norge, som har regelmessige inntekter, et permanent bosted, som kan vise til god håndtering av egen økonomi og som ikke har registrerte betalingsanmerkninger.

St1 har rett til å foreta en kredittsjekk før søknad om kreditt vil bli godkjent. Opplysningene brukes til å evaluere Kundens kredittverdighet og for å produsere tjenesten i samsvar med dette. Dersom det blir foretatt en kredittsjekk vil du motta et gjenpartbrev som vil informere deg om hvem som har bedt om kredittsjekken, hvilken informasjon som er gutt og kontaktinformasjon til firmaet som har foretatt kredittsjekken.

St1 har rett til, uten begrunnelse, å avslå en søknad om kreditt eller fastsette et lavere kredittbeløp enn det Kunden ber om. St1 kan kreve å få opplysninger fra Kunden før kreditt bevilges. En kunde som har blitt bevilget kreditt har en sterk forpliktelse til å varsle St1 om endringer i egne opplysninger eller i sin økonomiske stilling. St1 skal informere Kunden om grunnen til at søknaden avslås.

Med Kundens tillatelse kan et familiemedlem som bor i samme husholdning som Kunden, eller en annen person, gis et parallellkort eller et parallelt betalingsmiddel, innenfor vilkårene som er fastsatt av St1, som gir rett til å bruke kontokreditten.

2. Renter og andre avgifter

Gjeldende kredittrenter og andre kredittkostnader reguleres i kredittavtalen.

Når det gjelder kontokreditt er betalinger rentefrie i en faktureringsperiode frem til forfallsdatoen, hvoretter rente i henhold til kredittavtalen beregnes for den ubetalte kreditten. Rente tillegges kreditten dersom Kunden ikke tilbakebetaler kreditten i sin helhet ved forfall. Den delen av fakturaens totalsum som kortinnehaveren ikke betaler på forfallsdatoen er rentebærende kreditt. Det er derimot ikke mulig å flytte over kreditt mer enn differansen mellom den bevilgede kredittgrensen og den rentebærende kreditten som allerede er i bruk. Kredittrenten beregnes hver måned på den ubetalte kapitalen.

St1 har rett til, i forbindelse med månedsavdraget, å trekke og belaste Kunden for avgifter, gebyrer og kostnader knyttet til bruk av kreditten. Slike kostnader inkluderer blant annen startavgift, avgift for kontovedlikehold, renter, avgift for å endre forfallsdato, avgift for kontooverskridelse, avgift for å gjøre opp en betalingsplan, avgift for å skaffe Kundens nye kontaktinformasjon, kostnader ved undersøkelse og tilordning av faktura som er betalt uten referansenummer eller forespurte spesifikasjoner, avgift for rente- eller saldoopplysninger som gis på Kundens forespørsel, avgift for andre kostnader ved skriftlige utredninger samt kopier av fakturaer og kvitteringer. Ovennevnte kostnader og avgifter belastes i henhold til gjeldende prisliste. Informasjon om kredittrenter og avgifter er også tilgjengelig for Kunden i selvbetjeningskanalen.

St1 har rett til å belaste rentene og avgiftene fra Kundens konto.

Standardisert europeisk forbrukerkredittinformasjon er tilgjengelig på www.st1finance.no.

2.1 Å fastsette kredittrenten

Den årlige renten, månedsavgiften og den effektive renten for kreditten er spesifisert i kredittavtalen.

Kunden er pliktig til å betale en årlig rente som fastsettes ut ifra fast renten som fremgår i kredittavtalen.

Renten beregnes fra dagen når den rentefri perioden opphører og frem til betalingsdatoen, på grunnlag av de faktiske rentedagene og med tallet 360 som divisor.

St1 har rett til å endre renten samt vilkår eller del av disse som angitt i avsnittet 7. Endringer i avtalen, vilkårene og tjenestene.

2.2. Effektive årlig rente

Den effektive årlige renten på kreditten er angitt i kredittavtalen. Den effektiv årlige renten ble beregnet ved avtaleinngåelse, med en forutsetning om at kredittperioden er ett år, at kreditten er i bruk hele tiden, at kredittrenten og andre kredittkostnader er de samme gjennom hele kredittperioden og at kreditten betales tilbake i 12 like store avdrag en gang hver måned.

2.3 Forsinkelsesrente

Dersom en forfalt betaling er forsinket, er låntaker forpliktet til å betale en årlig forsinkelsesrente på det forsinkede beløpet, fra forfallsdatoen og frem til datoen når betalingen er hos St1. Forsinkelsesrente er den referanserenten som følger av forsinkelsesrenteloven.

3. Å endre størrelsen på kreditten

St1 har rett til å senke Kundens kredittgrense eller fjerne kreditten helt ved å informere Kunden om dette (2) to måneder i forveien eller umiddelbart dersom Kunden bryter denne avtalen, eller hvis St1 har en gyldig grunn, som for eksempel at Kunden har en betalingsanmerkning.

4. Å tilbakebetale kreditten og særskilte grunner for å fremskynde forfallsdatoen. Kontokreditt med betalingsmidler og andre kontotransaksjoner, samt kreditt med renter, kreditt- og forsinkelsesrenter, samt andre avgifter nevnt i avtalevilkårene og i tjenesteprislisten faktureres hver konto i NOK en gang i måneden. Kunden har ikke rett til å bruke betalingsmidler dersom en forfalt kreditt ikke betales innen forfallsdatoen.

Kunden har rett til, uten kostnader, å tilbakebetale en større sum enn månedsavdraget som følger av avtalen, eller forskuddsvis tilbakebetale hele gjelden.

Ved spørsmål om konsekvenser grunnet Kundens avtalebrudd, følger St1 bestemmelsene i kapittel 3 i finansavtaleloven. St1 har rett til å fremskynde forfallsdatoen for hele kreditten eller redusere den bevilgede kreditten dersom Kunden har brutt avtalen mellom partene, for eksempel ved å ikke betale en forfalt kreditt. Etter iverksettelsen gir St1 umiddelbart Kunden beskjed om en fremskynding av forfallsdatoen og om en endring av kredittgrensen. St1 har rett til å si opp en ubrukt kreditt med umiddelbar virkning.