Standard kredittinformasjon for europeiske forbrukere

Standard kredittinformasjon for europeiske forbrukere

1. Kreditorens identitets- og kontaktdetaljer

Kreditor: St1 Finance Ltd (As)

Adresse: Purotie 1, 00381 HELSINKI, Finland

Telefonnummer: Kundeservice +47 22 66 53 20

Nettadresse: www.st1finance.no

2. Beskrivelse av hovedfunksjonene i kredittproduktet

Type kreditt Kontinuerlig kredittkonto Totalt kredittbeløp Dette vil si kredittgrensen eller taket for totalsummen som er gjort tilgjengelig i kredittavtalen. NOK 5000 – 100 000 Betingelsene for uttaket Dette vil si hvordan og når du kan få pengene. Låntakeren kan foreta den første mobilbetalingen med kreditt rett etter en fordelaktig kredittbeslutning. Låntakeren kan foreta ytterligere kjøp/uttak etter at vedkommende har mottatt kortet. Varigheten av kredittavtalen Kredittkontoen er gyldig inntil annet er opplyst. Avdrag og eventuelt fordelingsrekkefølgen for avdragene Du må betale følgende: Kreditten tilbakebetales i månedlige avdrag som inkluderer renter på utestående kapital, kontohåndteringsgebyret og nedbetalingen av kreditten. Det månedlige avdragsbeløpet er minst 10 % av kapitalbalansen for kreditten på faktureringstidspunktet, men aldri mindre enn NOK 250. Hvis for eksempel NOK 15 000 er brukt av kreditten, og avskrivningsprosenten er ti (10), blir det månedlige avdragsbeløpet NOK 1500. Andre gebyrer som er underlagt avtalen, må betales i forbindelse med det månedlige avdraget på avtalt forfallsdato. Nedbetalingen av kreditten skjer i følgende rekkefølge: 1. Renter 2. Gebyrer 3. Kapital Totalbeløpet som skal betales Viser til beløpet for lånekapitalen, renter og eventuelle andre utgifter relatert til kreditten din. Det totale kredittbeløpet avhenger av bruken av kreditten, tilbakebetalingen av denne og kredittavtalens gyldighet. Hvis for eksempel NOK 15 000 er brukt av kreditten, blir det estimerte totale kredittbeløpet som skal betales, inkludert renter og gebyrer, NOK 16 862,40. Dette forutsetter at kredittperioden er ett år, at rentene, avgiftene og gebyrene forblir uendret i hele kredittperioden, og at kreditten tilbakebetales i 12 like månedlige avdrag. Kontohåndteringsgebyret er inkludert i beregningen. Sikkerhetsstillelser som kreves Her er en beskrivelse av sikkerhetsstillelse som du må gi i forbindelse med kredittavtalen. Kreditten er usikret.

3. Kredittkostnader Lånerenten eller eventuelle ulike lånerenter som gjelder for kredittavtalen

Den årlige renten på kreditten er angitt i kredittavtalen. Den årlige renten ble beregnet ved avtaleinngåelse, med en forutsetning om at kredittperioden er ett år, at kreditten er i bruk hele tiden, at kredittrenten og andre kredittkostnader er de samme gjennom hele kredittperioden, og at kreditten betales tilbake i 12 like store avdrag én gang hver måned. Årlig prosentsats (APR – Annual Percentage Rate) Dette er totalkostnaden uttrykt som en årlig prosentandel av det totale kredittbeløpet. APR er angitt for å hjelpe deg med å sammenligne ulike tilbud. Den faktiske rentesatsen for og det totale beløpet som skal betales for kredittkontoen som er knyttet til St1betalingstjenesten, beregnes med utgangspunkt i et kredittbeløp på NOK 15 000, en periode på ett år, uendrede kredittrenter, gebyrer og avgifter i låneperioden, samt 12 like månedlige betalinger for total tilbakebetaling. Ved bruk av kredittkontoen med St1 Mastercard gjelder en fast årlig rente på 18 % og et kontohåndteringsgebyr på NOK 30,00 per måned. ARP er 24,58 %, og totalbeløpet som skal betales, er NOK 16 862,40 inkludert renter og gebyrer på NOK 1862,40, forutsatt at det ovennevnte gjelder. Hvis kunden bruker St1 Mastercard-kredittkontoen på St1/Shell-stasjoner minst én gang i faktureringsperioden, blir det ikke belastet kontohåndteringsgebyr. I dette tilfellet er den årlige prosentsatsen 19,56 %, rentebeløpet NOK 1502,40 og totalbeløpet som skal betales, NOK 16 502,40. Er det obligatorisk, for å få kreditten i henhold til de angitte vilkårene og betingelsene, å tegne - - en forsikringspolise som sikrer kreditten, eller - en annen tilleggsavtale? Hvis kreditoren ikke kjenner til kostnadene for disse tjenestene, er de ikke inkludert i APR. Nei Nei Relaterte kostnader Andre kostnader relatert til en kredittavtale Gebyr som belastes for kreditten i henhold til gyldige vilkår og betingelser samt prislisten. Forutsetninger som de ovennevnte kostnadene relatert til kredittavtalen, kan endres i henhold til Kreditoren er berettiget til å belaste og debitere gebyrene og avgiftene fra låntakeren i henhold til kredittavtalen og St1 Finance Ltds gjeldende prisliste i forbindelse med den månedlige avbetalingen. Kreditoren er berettiget til å revidere gebyrene og avgiftene som er knyttet til kreditten og kortet, i henhold til St1 Finance Ltds gjeldende vilkår og betingelser. Kreditoren sender låntakeren et varsel om tariffendring i samsvar med gjeldende vilkår. Endringen skal tre i kraft på datoen som er oppgitt av kreditoren, men ikke tidligere enn to (2) måneder fra datoen varselet ble sendt til låntakeren. Avtalen fortsetter med endringen med mindre låntakeren varsler kreditoren skriftlig eller via andre avtalte elektroniske metoder om at han eller hun ikke godkjenner endringen. Kostnader ved sen betaling Manglende betalinger kan få alvorlige konsekvenser (for eksempel tvangsauksjon) og gjøre det vanskeligere å skaffe seg kreditt. Ved betalingsmislighold belastes du årlige morarenter fra forfallsdatoen og frem til betalingsdatoen i samsvar med renteloven. Morarenten er imidlertid alltid minst lik den renten som belastes for gjelden til enhver tid. Ved forsinket betaling er purregebyret NOK 70,00 per purring. Videre er låntakeren, i henhold til kreditorens vilkår og loven, ansvarlig for å kompensere kreditoren for andre innkrevingskostnader som er underlagt prislisten. Innkrevingskostnadene utgjøres av avgifter og gebyrer. Hvis kreditoren tilordner innkrevingen til en advokat, et innkrevingsbyrå eller en annen agent, er agenthonorarene også inkludert i innkrevingsavgiftene.

4. Andre viktige juridiske aspekter

Angrerett Du har rett til å trekke deg fra kredittavtalen innen 14 kalenderdager. Ja Tidlig tilbakebetaling Du kan når som helst tilbakebetale kreditten tidlig – helt eller delvis. Ja Kreditoren har krav på kompensasjon ved tidlig tilbakebetaling Nei Kredittvurdering Kreditoren må informere deg umiddelbart og kostnadsfritt om resultatet av en kredittvurdering hvis en kredittsøknad avvises på grunnlag av en slik vurdering. Dette gjelder ikke hvis anskaffelsen av denne typen informasjon er forbudt i henhold til EUs lover eller strider mot målene for offentlige retningslinjer eller offentlig sikkerhet. Ved tildeling og overvåking av kreditt bruker kreditoren søkerens personlige kredittinformasjon. Kredittinformasjonen anskaffes fra kredittinformasjonsregisteret hos Bisnode Norge As eller fra andre pålitelige registre. Rett til utkast til kredittavtale På forespørsel har du rett til å få en gratis kopi av utkastet til kredittavtalen. Denne bestemmelsen gjelder ikke hvis kreditoren på tidspunktet for forespørselen ikke er villig til å fortsette til inngåelsen av kredittavtalen med deg. Denne bestemmelsen gjelder ikke hvis kreditoren på tidspunktet for forespørselen ikke er villig til å fortsette til inngåelsen av kredittavtalen med deg. Ja Tidsperioden der kreditoren er bundet av opplysningene som er gitt før inngåelsen av avtalen. Disse opplysningene er gyldige på det tidspunktet de forutgående opplysningene ble gitt på.

5. Ytterligere informasjon som skal gis ved fjernmarkedsføring av finansielle tjenester

a) Om kreditoren Registrering St1 Finance Ltd er oppført i handelsregisteret som opprettholdes av det finske patent- og registerkontoret under organisasjonsnummeret 2789887-7. St1 Finance Ltd utfører operasjoner som omtales i den finske betalingsinstitusjonsloven. Det finske finanstilsynet har autorisert St1 Finance Ltd til å fungere som leverandør av betalingstjenester. Finanstilsynet Driften til St1 Finance Ltd er under oppsyn av: Financial Supervisory Authority, Snellmaninkatu 6, PO Box 103, 00101 Helsinki, Finland. Tlf. +358 (0)10 831 51, faks +358 (0)10 831 5328, e-post: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi, i tillegg til det norske Finanstilsynet (Revierstredet 3, Pb. 1187 Sentrum, 0107 Oslo, www.finanstilsynet.no), ettersom tjenestene tilbys i Norge.

b) Om kredittavtalen Utøvelse av angreretten Låntakeren har rett til å trekke seg fra en inngått kredittavtale ved å gi kreditoren et angrevarsel innen 14 dager etter mottak av melding om godkjent kredittsøknad og datoen da låntakeren mottok en kopi av avtalen og annen tidligere informasjon. «Fjernkommunikasjonsenhet» viser til en telefon, post, tv, datanettverk eller en annen enhet som kan brukes til å inngå en avtale uten at begge partene er til stede. Et angrevarsel kan gis innenfor den angitte tidsfristen via brev til adressen St1 Finance As / Customer service, Postboks 1154 Sentrum, NO-0107 OSLO. Angrevarselet må være spesifikt og som et minimum inneholde følgende opplysninger: låntakerens navn, personnummer, kredittkortnummer, nummeret på bankkontoen som er tilknyttet kortet, dato og låntakerens signatur. Hvis låntakeren benytter seg av angreretten, må låntakeren betale kreditoren renter for den tiden kreditten har vært til disposisjon for låntakeren. Kapital, med renter, som mottas i kraft av kredittkortavtalen, må tilbakebetales til kreditoren innen 30 dager etter angrevarselet er sendt, for at angreretten skal kunne benyttes. Loven som kreditoren bruker som grunnlag for etablering av forholdet med deg før inngåelsen av kredittavtalen Norsk lov Klausul i loven som gjelder for kredittavtalen og/eller en kompetent domstol Låntakeren har også rett til å fremlegge tvister som oppstår i forbindelse med kredittkontoavtalen, til distriktsdomstolen i Oslo, Norge, eller til distriktsdomstolen i den jurisdiksjonen som kreditoren er hjemmehørende i. Kredittkontoavtalen er underlagt norsk lov. Språkregime Låntakeren har rett til å motta tidligere opplysninger og avtalevilkårene på norsk, og kreditoren forplikter seg til å bruke dette språket i løpet av hele avtaleforholdet.

c) Om erstatning Ordninger for klager og erstatninger utenfor domstolen Hvis en avtalerelatert tvist ikke kan løses i forhandlinger mellom partene, kan forbrukeren bringe saken frem for Forbrukerombudet, som har ansvar når det gjelder prosedyrer for forbrukerbeskyttelse (Sandakerveien 138, 0484 Oslo, www.forbrukerombudet.no).